facebook

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. [Postanowienia ogólne]

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez poprzez stronę internatową przez Administratora.

Polityka Prywatności obejmuje stronę internetową administrowane przez TPI: W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zebranych przy korzystaniu ze stron TPI.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa

Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

 

 1. [Definicje]

 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator – Właściciel sklepu Pomiar24.pl - TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartycka 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000173850, NIP 527-02-05-140, REGON 008415083;

 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod domeną: pomiar24.pl

 6. Strony – Administrator i Użytkownik.

 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika lub która, bez rejestracji, dokonuje czynności poprzez Serwis.

 

 1. [Ochrona danych osobowych]

 

 1. TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.

 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe

 

    • imię i nazwisko

    • adres korespondencyjny

    • adres zamieszkania

    • numer telefonu

    • adres poczty elektronicznej

    • nazwa firmy

    • numer NIP

    • adres prowadzenia działalności gospodarczej

    • numer rachunku bankowego

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora na podstawie nadanych upoważnień. Każda z osób, która została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych została zapoznana z zasadami ochrony danych osobowych oraz zobowiązała się do zachowania w tajemnicy udostępnionych informacji.

 2. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu, który wspiera Administratora przy realizacji celów przetwarzania min. obsługi marketingowej, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej, doradczej.

 3. Administrator korzysta z usług jedynie profesjonalnych podmiotów, którzy gwarantują wykonywanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewniają bezpieczeństwo powierzonych informacji.

 4. W związku z realizacją transakcji elektronicznych dane osobowe Klientów, które są niezbędne do realizacji płatności internetowej, będą udostępniane Bankowi. Od dnia przekazania, administratorem tych danych osobowych będzie Bank. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu.

 5. W związku z realizacją usługi zakupu online dane osobowe Klientów będą przekazane przewoźnikowi, który stanie się administratorem danych osobowych. Informacje te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi.

 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, do czasu określonego w przepisach prawa lub realizacją celu przetwarzania:

  a) 6 lat od czasu finalizacji zamówienia w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych,

  b) do czasu dezaktywacji konta Użytkownika,

  c) obrony roszczeń - do czasu wygaśnięcia roszczeń.

 

 1. [Cel przetwarzania]

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;

  2. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;

  3. obsługi prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;

  4. tworzenia zestawień, statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora;

  5. wysyłanie treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu;

  6. przedstawienie oferty, mające prowadzić do zawarcia umowy;

  7. odpowiedzi za wiadomości użytkowników serwisu;

  8. realizacji zakupu dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego.

 1. Administrator świadczy następujące Usługi elektroniczne:

  1. Newsletter;

  2. Formularz kontaktowy;

  3. Rejestracja konta;

  4. Złożenie zamówienia bez rejestracji.

 1. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej Usługi poprzez wpisanie swoich danych w wyznaczonym formularzu oraz zatwierdzenie zgody.

 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@tpi.com.pl

b) pisemnie na adres: TPI Sp.z o.o, ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa

 1. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji na wskazany adres e-mail (zapisu do Newslettera) jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z formularza kontaktowego jest dobrowolne, jedna konieczne w celu odpowiedzi na Pani pytanie. Jeżeli nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem.

 2. W przypadku zapisu na newsletter Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (adres e-mail) w celu marketingu swoich usług i produktów, usług i produktów innych Użytkowników i innych podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres do dnia wypisania się przez Użytkownika z newslettera.

 3. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

 4. Zamówienie złożone w sklepie online są realizowane przez domenę pomiar24.pl

 5. Usługa elektroniczna Konto jest świadczona w celu zarządzania przez Klienta jego danymi umożliwiającymi korzystanie z Konta oraz Zamówieniami złożonymi w Sklepie.

 6. W Formularzu rejestracji w celu założenia Konta niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu (jeśli dotyczy), numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 7. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji przez Klienta, wyrażeniu obligatoryjnych zgód oraz złożeniu obligatoryjnych oświadczeń, w tym poprzez kliknięcie pola „Rejestruj”.

 8. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieokreślony, nieodpłatnie.

 9. Klient może zrezygnować z Usługi elektronicznej Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pomiar24.pl

 10. Usługa elektroniczna Zamówienie bez rejestracji jest świadczona w celu złożenia Zamówienia bez konieczności rejestracji Konta. W celu skorzystania z Usługi Zamówienie bez rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia, nazwiska, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu (jeśli dotyczy), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 11. Usługa elektroniczna Zamówienie bez rejestracji ma charakter jednorazowy i świadczona jest nieodpłatnie. Świadczenie Usługi elektronicznej ulega zakończeniu z chwilą zrealizowania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu albo z chwilą zaprzestania jego składania przez Klienta.

 12. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej Usługi w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia bez rejestracji. Klient zostaje zapisany na usługę Newsletter z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia bez rejestracji. Klient może skorzystać z usługi Newsletter, jeżeli wpisze swój adres e-mail w wyznaczonym miejscu.

 13. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

  2. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;

  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora.

 

 1. [Uprawnienia Użytkownika]

 

   1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.

   2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

   3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   4. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania, w tym zbierania informacji o plikach cookies. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość doboru oferty w Sklepie, utrzymanie sesji zalogowania, koszyka, do prowadzenia statystyk przy pomocy Google Analytics.

   5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

 

 1. [Szyfrowanie danych]

 

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.

 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.

 

 1. [Techniczna ochrona danych]

 

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 1. [Przesyłanie danych osobowych poza granice UE]

 

Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia przekazania tych danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile maja zastosowanie warunki określne w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń raz zakresu danych przesyłanych poza EGO można uzyskać kontaktując się z Administratorem

 

 

POLITYKA COOKIES

 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez TPI.

 

 1. [Polityka cookies]

 

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

  1. niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;

  2. "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;

  3. wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

  4. funkcjonalne” - umożliwają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;

  5. reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  6. integracyjne” - związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.

 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. [Logi]

 

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

  2. czas nadejścia zapytania,

  3. czas wysłania odpowiedzi,

  4. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);

  7. informacje o przeglądarce użytkownika.

 2. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

 6. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 7. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 8. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 9. Zapamiętania lokalizacji użytkownika poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 10. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 11. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 1. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

 1. [Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies]

 

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:

W przeglądarce Chrome
W przeglądarce Firefox
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Internet Explorer
W przeglądarce Safari

 

 

 1. [Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies]

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji treści Polityki prywatności i cookies.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści prezentowanych stronie bez uprzedzenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów niezależnych od Administratora Strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub na dowolny okres.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego ograniczenia dostępu do niektórych części Strony w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją Strony.

 4. Polityka prywatności i Cookies wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia 31.01.2022

 5. W sprawach nieregulowanych w Polityce prywatności, a dotyczących jego przedmiotu oraz z przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki prywatności i cookies z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Polityki zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:

  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

  2. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

  3. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,

  4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE),

  5. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

  6. RODO.