facebook

Regulamin

REGULAMIN §1


Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Pomiar24 – https://pomiar24.pl od TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartycka 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000173850, NIP 527-02-05-140, REGON 008415083.

2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Pomiar24. Klientem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
b. Sprzedawca - TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartycka 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000173850, NIP 527-02-05-140, REGON 00841508;
c. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
d. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://pomiar24.pl;
e. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet przyrządy geodezyjne. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów lub produktów na zamówienie.

4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.pomiar24.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@pomiar24.pl oraz pod numerem telefonu:660 755 014.

6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Warunki korzystania z usługi

1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
c. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768;
e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Konta Użytkownika, Newslettera i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.

3. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z w/w usług wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z w/w usług w terminie 14 dni od daty zamówienia rozpoczęcia świadczenia każdej z usług.

4. Aby skorzystać z usługi Newsletter Klient wpisuje w okienku Newsletter na stronie internetowej Sklepu swój adres e-mail i zatwierdza przyciskiem “Zapisz się”. Usługa zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Klienta chęci korzystania z niej poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Klient może również rozpocząć korzystanie z usługi Newsletter zaznaczając stosowną kratkę podczas dokonywania zakupu poprzez Sklep.

5. Aby skorzystać z Formularza zamówienia klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk "Dodaj do koszyka".

6. Naciśnięcie w/w przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.

§ 3 Zawieranie umów

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia bez rejestracji lub za pomocą Konta użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej na rzecz Konsumentów. Sklep prowadzi sprzedaż stacjonarną.

4. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Następnie ma możliwość w podglądzie “Koszyka” wybrać ilość produktów. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów.

5. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

7. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.

9. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.

10. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

11. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

12. Dokumentem księgowym potwierdzającym transakcję jest faktura, która każdorazowo zostaje załączona do wysyłanej przesyłki.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu c. przesłanie wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§ 4 Ceny i promocje

1. Na potrzeby niniejszego paragrafu poniższe terminy uzyskują następujące znaczenie:
a. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży produktu,
b. Najniższa cena – najniższa Cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Cen produktów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny produktów w umowie sprzedaży zawartej z Klientem przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

3. Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, obok informacji o obniżonej Cenie, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

4. Ceny na stronie internetowej Sklepu: a. zawierają wszelkie należne cła i podatki, b. nie zawierają kosztów dostawy (dostarczenia produktu do Klienta), które są określane odrębnie.

5. Koszt dostawy produktów jest prezentowany na podstronie koszyka przy wyborze sposobu dostawy i zależy od wartości zamówionych produktów, sposobu zapłaty za produkty oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamówionych produktów.

§ 5 Terminy i sposoby płatności

1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
a. płatność gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym
b. płatność za pobraniem gotówką
c. płatność przelewem na wskazane konto bankowe
d. płatność poprzez usługę PayU

2. Płatności obsługiwane są przez bank Santander Bank Polska S.A., PayU.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c i d Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

5. W przypadku produktów wymagających zamówienia lub o wartości przekraczającej 4 000,00 zł netto i zaznaczeniu opcji płatności określonych w ust. 1 pkt a i b, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta niebędącego Konsumentem zadatku w wysokości min. 30% ogólnej wartości zamówienia.

§ 6 Sposoby i koszty dostawy

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju dostawy.

3. Sklep internetowy umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:
a. Przesyłka kurierska;
b. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.

4. Czas realizacji zamówienia produktu określony jest w karcie zamawianego Produktu i biegnie od daty zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartycka 22, jak i na adres kontaktowy e-mail: sklep@pomiar24.pl

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, mający na celu spełnienie jego indywidualnych potrzeb.

§ 8 Umowy zawierane z przedsiębiorcami

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami nieposiadającymi statusu Konsumenta.

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9 Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową Procedura reklamacyjna

1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.

2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.

3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować
uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, wskazany przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą, o których mowa w §1 ust. 5.

5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

8. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem.

10. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) -
Adresat: ……………. -
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów -
Data zawarcia umowy……………….
Data odbioru produktów …………………….. - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………… - Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………… - Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data


MAIL DO KLIENTA "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia" Niniejsza wiadomość stanowi potwierdzenie złożenia przez Państwa zamówienia w sklepie internetowym Pomiar24 przez TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartycka 22.
INFORMACJA O ZAMAWIANYM PRODUKCIE:
- cena (zawierająca podatek VAT):
- koszt i forma dostawy:
- łączna cena:
- termin realizacji:
- wybrany sposób zapłaty i termin:
- numer konta do przelewu:
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartycka 22., mail: sklep@pomiar24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: sklep@pomiar24.pl.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartycka 22, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Reklamacje proszę składać drogą e-mailową bądź na adres Sprzedawcy zgodnie z procedurą określoną w par. 8 regulaminu (najlepiej z linkiem). W załączniku do maila wzór odstąpienia od umowy (ten sam co na końcu regulaminu).